بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات: چگونه از باغ خود محافظت کنیم.

بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات: چگونه از باغ خود محافظت کنیم.

بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات: چگونه از باغ خود محافظت کنیم.

فهرست مطالب:

مقدمه

وقتی به حفاظت از فضای گرانبهای خود از حیوانات ناخواسته فکر می کنیم، معمولاً به دنبال راه حل های موثر و قابل اعتماد هستیم. اینجاست که بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات وارد بازی می شوند و پاسخی ایمن و بسیار موثر به این نیاز مشترک ارائه می دهند.

تصور کنید یک باغ سرسبز داشته باشید، پر از گل ها و گیاهانی که نیاز به زمان و تلاش برای حفظ شرایط ایده آل دارند. حال تصور کنید چه انزجاری است که متوجه شده اید حیواناتی مانند گوزن یا خوک های وحشی به کل تلاش های سخت شما حمله کرده و همه کارهایتان را تخریب کرده اند.

در وضعیت های اینگونه، بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات می توانند فرقی کر دهند.

در این مقاله، از همه جهات بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می دهیم، با بررسی اینکه چگونه کار می کنند و چرا آنها نمایان ترین گزینه را برای حفظ فضایتان از تهاجم کنندگان ناخواسته ارائه می کنند.

چگونه بازدارنده های الکتریکی برای حیوانات کار می کنند؟

همانطور که گفته شد، بازدارنده های الکتریکی دستگاه هایی هستند که طراحی شده اند تا فضای شما را از حیوانات ناخواسته حفظ کنند، اما چگونه کار می کنند؟

بازدارنده های الکتریکی که به طور رایج تر ممکن است به عنوان حصارهای الکتریکی شناخته شوند، با استفاده از ضربه های الکتریکی برای منع حیوانات از نزدیک شدن یا وارد شدن به فضای گرانبهای شما اقدام می کنند. آنها با ایجاد یک مانع الکتریکی که حیوانات احساس ناراحتی و دردی می کنند، بدون کشنده بودن، آنها را به حرکت کردن می واندازند.

اجزاء چه چیزی یک بازدارنده الکتریکی را تشکیل می دهند؟

با فرود بیشتر، بازدارنده الکتریکی از یک موتور، همچنین معروف به انرژایزر، که انرژی الکتریکی مورد نیاز برای ایجاد ضربه های الکتریکی به فواصل منظم تولید می کند تجهیز شده است.

در گمی، ما 5 نوع مختلفی از انرژایزرها را ارائه می دهیم، هر کدام با ویژگی های خاص: